Våra krav

Våra krav

Under avtalsrörelsen har LO en samordnande roll. Syftet är att få till så bra avtal som möjligt för alla LO-medlemmar. Vissa av de förbundsgemensamma kraven förhandlar LO om direkt med Svenskt Näringsliv på central nivå. Det handlar om innehållet i avtalsförsäkringar och avtalspensioner. LO-förbunden enas också om ett gemensamt lönekrav som vart och ett av förbunden sedan driver i respektive förhandlingar med sin motpart.

De samordnade kraven föregås av interna diskussioner i respektive förbund och tas sedan vidare till LOs styrelse. Styrelsens förslag till samordnade krav går sedan vidare till LOs representantskap som i sin tur fattar beslut om vilka de samordnade kraven ska vara.

Inför 2013 års avtalsförhandlingar togs beslut om förbundsgemensamma krav i LOs representantskap i oktober 2012. Kraven riktar i huvudsak in sig på att förbättra villkoren på kvinnodominerade och lågavlönade avtalsområden.

De gemensamma kraven är i korthet:

Löneökning med 2,8 % för dem som arbetar på avtalsområden som har en genomsnittlig lön högre än 25 000 kronor i månaden. För dem som arbetar på avtalsområden som har en genomsnittlig lön under 25 000 är kravet 700 kronors löneökning. Till detta kommer också att vi vill höja avtalens lägstalöner med 700 kronor.

Ett annat krav är en ny avtalsförsäkring, ett föräldrapenningstillägg, som ska utgå till alla anställda som är föräldralediga. Tillägget betalas ut under 180 dagar per försäkrad förälder och ska följa uttaget av föräldrapenning från försäkringskassan. Ersättningen ska komplettera upp föräldrapenningen till 90 % av lönen under dessa 180 dagarna.

Förutom månadsvisa avsättningar när det kommer till avtalspensioner så finns även kravet om att ta bort vållandeprövningen i den avtalade arbetsskadeförsäkringen med. I praktiken innebär det att om man fått en arbetssjukdom godkänd av försäkringskassan ska detta beslut ligga till grund för den ekonomiska ersättning man får. Någon extra prövning för att få ersättning för faktisk förlorad inkomst under den tid man varit sjuk ska inte ske.